18.03.2019r – Zapraszam do kolejnego konkursu „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”.

▶️▶️▶️Zapraszam do kolejnego konkursu „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”. Konkurs, jak pokazało 13 poprzednich edycji, cieszy sie ogromnym powodzeniem. Motto tegorocznego konkursu: Polska to wielka rzecz. 
Na wiersze lub foto ( nowość) czekamy do 30 kwietnia2019 roku ( należy je przesyłać do Szkoly Podstawowej nr 6 w Mielcu).
👍Główna nagroda to wycieczka do Warszawy, którą funduję dla lauretów. 
Zapraszam do udziału młodzież Powiatu Mielckiego: klas VII i VIII szkół podstawowych, klas III gimnazjów i uczniów szkół średnich. 
Szczegóły w szkołach lub poniżej: 
▶️REGULAMIN XIV edycji POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”
Tegorocznemu konkursowi towarzyszą słowa młodopolskiego dramaturga, krakowskiego poety, także malarza i architekta Stanisława Wyspiańskiego, który w „Weselu” powiedział: „Polska to jest wielka rzecz”
PATRONAT HONOROWY:
 Krystyna Skowrońska poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – pomysłodawczyni i główny sponsor konkursu,
 Jacek Wiśniewski Prezydent Miasta Mielca 
ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi 
i Sportowymi w Mielcu
CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:
 uwrażliwienie na uniwersalne wartości takie jak: Ojczyzna, rodzina (jej członkowie, tradycje rodzinne), piękno przyrody ojczystej,
 zainteresowanie młodzieży otaczającym światem,
 pogłębianie więzi emocjonalnych między bliskimi,
 inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej,
 popularyzowanie współczesnej poezji,
 stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów,
 doskonalenie umiejętności fotograficznych.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. W tym roku konkurs jest organizowany dla:
 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych,
 uczniów III klas gimnazjalnych,
 uczniów ze szkół średnich zamieszkałych na terenie Mielca oraz Powiatu Mieleckiego
2. Konkurs literacki „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach:
 poezja (wiersz),
 fotografia (zdjęcia),
UWAGA! Uczestnik konkursu może przesłać tylko jeden tekst lub maksymalnie trzy zdjęcia 
z tej samej kategorii.

3. KATEGORIA LITERACKA: 
 Uczestnik konkursu przesyła tylko jeden tekst, który nie był nigdzie wcześniej publikowany.
 Do pracy należy dołączyć dane osobowe: 
– imię i nazwisko autora,
– wiek, klasa,
– nazwa i adres szkoły,
– imię i nazwisko opiekuna,
– telefon kontaktowy do Rodziców ucznia,
-z dopiskiem i podpisem autora pracy: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych danych
osobowych w celach konkursowych i promocyjnych.
5. KATEGORIA FOTOGRAFICZNA:
 Prace mogą dotyczyć następujących tematów: polska przyroda, polska architektura, polskie społeczeństwo, polska tradycja,
 Zdjęcia konkursowe:
a) Uczestnicy zgłaszają trzy zdjęcia, wykonane samodzielnie, które nie były nagradzane 
w innych konkursach, dotyczące wybranej tematyki, 
b) Uczestnik może zgłosić zdjęcia na konkurs tylko w jednej kategorii tematycznej,
c) Zdjęcia konkursowe (odbitki wykonane na papierze fotograficznym) powinny być wykonane 
w formacie 18×24 i opatrzone z tyłu metryczką zawierającą:
– imię i nazwisko autora,
– wiek, klasa,
– nazwa i adres szkoły,
– imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela,
– telefon kontaktowy do Rodziców ucznia,
– z dopiskiem i podpisem autora pracy: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych.
UWAGA!
 Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru itp. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne,
 Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane uczestnikom,
6.Ocena prac:
Oceny prac oraz przyznania nagród i wyróżnień dokona jury powołane przez Organizatora konkursu.
Jury weźmie pod uwagę:
 wartość merytoryczną pracy,
 pomysłowość i oryginalność,
 walory twórcze,
7. Nagrody:
Autorzy najlepszych prac otrzymają tytuł LAUREATA w Powiatowym Konkursie Literackim „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” oraz atrakcyjną nagrodę – wycieczkę do Warszawy (w programie: zwiedzanie zabytków stolicy i wizyta w Sejmie RP) ufundowaną przez p. Poseł Krystynę Skowrońską.
Autorzy wyróżnionych prac otrzymają tytuł FINALISTY w Powiatowym Konkursie Literackim „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta w Mielcu.
Ponadto, konkurs został wpisany na listę konkursów kuratoryjnych.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac w prasie lokalnej.

8. TERMINARZ:
 Prace konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie do 30 kwietnia 2019 roku 
w sekretariacie Organizatora konkursu tj. Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu przy 
ul. Biernackiego 6, 39-300 Mielec,
 Posiedzenie jury odbędzie się w dniu 15 maja 2019 roku w siedzibie Organizatora konkursu, 
 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora konkursu 
w dniu 17 maja 2019 roku,
 Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora – najpóźniej do 26 maja 2019 roku. Termin uroczystości zostanie podany drogą mailową,
 Informacje szczegółowe dotyczące przebiegu konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz na stronie poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krystyny Skowrońskiej:

www.skowronska.info i facebook.com/krystyna.skowronska.9


Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2019 Poseł Platformy Obywatelskiej - Krystyna Skowrońska - OFICJANLA STRONA INTERNETOWA Realizacja: GreenFly