Kontrola poselska w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim

Razem z posłanką Joanną Frydrych rozpoczęłyśmy kontrolę poselską
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Pytamy i sprawdzamy
jak służby wojewody radzą sobie z narastającą falą zakażeń koronawirusem ponieważ ostatnie dni przynoszą nam dramatyczne informacje związane z rozprzestrzenianiem się pandemii SARS-CoV-2 w województwie Podkarpackim. Potwierdzają to także dane publikowane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

W szczególności pytamy i wnosimy o:

 • Udostępnienie wykazu działań podejmowanych w drodze decyzji, postanowień, zarządzeń lub poleceń wydawanych nadzorowanym lub podległym podmiotom, jednostkom lub organom w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19 w okresie od 1 września 2020 roku.
 • Wskazania liczby łóżek szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19, z wyszczególnieniem miejsc na intensywnej terapii dla najciężej chorych, w poszczególnych szpitalach będących w dyspozycji Pani Wojewody.
 • Wskazania liczby hospitalizowanych chorych na COVID-19, z wyszczególnieniem miejsc na intensywnej terapii dla najciężej chorych. Dane proszę przekazać w rozbiciu na poszczególne szpitale.
 • Wskazania liczby łóżek szpitalnych, z wyszczególnieniem miejsc na intensywnej terapii dla najciężej chorych, które znajdują się w rezerwach województwa na wypadek dalszego rozprzestrzeniania się epidemii koronawisrusa SARS-CoV-2. Dane proszę podać w rozbiciu na poszczególne szpitale.
 • Wskazania ilości miejsc w poszczególnych izolatoriach będących w dyspozycji Pani Wojewody waz z poziomem ich zajętości.
 • Wskazania liczby szczepionek przeciwko wirusowi grypy, które od dnia 1 września 2020 r. do dnia wpływu niniejszego pisma trafiły na teren województwa, z wyszczególnieniem liczby szczepionek, które trafiły do placówek leczniczych lub aptek oraz liczby szczepionek, które przeznaczono do rezerw, w tym rezerw materiałowych.
 • Działań podjętych celem wzmocnienia kadrowego i finansowego Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na Podkarpaciu. Dane proszę podać w rozbiciu na poszczególne stacje w okresie od 16 marca do dnia 2 października 2020 roku.
 • Przekazanie informacji na temat etapu realizacji przedsięwzięć przeprowadzanych w związku przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19, a także nakładów finansowych przeznaczonych na wykonanie w/w zadania.
 • Wskazania w jaki sposób zapewniono współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie w zakresie zapobiegania zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także zapobiegania skutkom klęski żywiołowej, jaką jest epidemia koronawirusa.
 • Przedstawienia zadań zleconych przez Radę Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów Pani Wojewodzie w celu przeciwdziałania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19.
 • Przedstawienia wykazu poleceń, które Pani Wojewoda wydał organom administracji rządowej działającym w województwie, państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Przekazanie listy zakupów dokonanych w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem lub wyłączeniem części przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Wnosimy o wskazanie nazwy towarów lub usług, ceny zakupu oraz osoby lub nazwy podmiotu, od których nabywano towary lub usługi w w/w trybie.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2024 Poseł Platformy Obywatelskiej - Krystyna Skowrońska - OFICJANLA STRONA INTERNETOWA Realizacja: GreenFly