23.03.18r – Po raz 12. zapraszam do udziału w konkursie literackim „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”

W tym roku po raz 12. wraz ze Szkołą Podstawową nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu zapraszamy uczniów Powiatu Mieleckiego do udziału w konkursie literackim „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”. Nagrodą także będzie wyjazd do Warszawy.

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”

Tegorocznemu konkursowi towarzyszą słowa Jana Pawła II: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna ojczyzna”

 

 

PATRONAT HONOROWY:

 posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krystyna Skowrońska – pomysłodawczyni i główny sponsor konkursu

 Prezydent Miasta Mielca oraz Wójtowie Gmin z powiatu mieleckiego – nagrody książkowe

PATRONAT MEDIALNY: portal Hej Mielec

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu

CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:

 uwrażliwienie na uniwersalne wartości takie jak: Ojczyzna, rodzina (jej członkowie, tradycje rodzinne), piękno przyrody ojczystej

 pogłębianie więzi emocjonalnych między bliskimi

 inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej

 popularyzowanie współczesnej poezji

 stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. W tym roku konkurs jest organizowany dla:

 uczniów klas VII

 uczniów II i III klas gimnazjalnych

 uczniów ze szkół średnich

zamieszkałych na terenie Mielca oraz powiatu mieleckiego

2. Konkurs literacki zostanie przeprowadzony w kategorii:

 wiersz

UWAGA! Uczestnik konkursu może przesłać tylko jeden tekst.

3. Do prac należy dołączyć dane osobowe:

 imię i nazwisko autora

 wiek, klasa

 nazwa i adres szkoły

 imię i nazwisko opiekuna

 z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych i promocyjnych,

4.Ocena prac: Oceny prac oraz przyznania nagród i wyróżnień dokona jury powołane przez Organizatora konkursu. Jury weźmie pod uwagę:

 wartość merytoryczną pracy,

 pomysłowość i oryginalność,

 walory twórcze,

5. Nagrody: Dla autorów najlepszych prac przewidziana jest atrakcyjna nagroda – wycieczka do Warszawy (zwiedzanie zabytków stolicy i wizyta w Sejmie RP) oraz nagrody książkowe dla uczniów, którzy zdobędą wyróżnienia. Ponadto, konkurs został wpisany na listę konkursów kuratoryjnych.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac w prasie lokalnej. Prace uczniów nie powinny być nigdzie wcześniej prezentowane bądź publikowane.

TERMINARZ:

 Prace konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie do końca kwietnia 2018 roku w sekretariacie Organizatora konkursu tj. Szkoły Podstawowej nr 6 w Mielcu przy ul. Biernackiego 6, 39-300 Mielec

 Posiedzenie jury odbędzie się w dniach 8 – 9 maja 2018 roku w siedzibie Organizatora konkursu

 Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora konkursu w ciągu 3 dni od posiedzenia jury

 Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora – termin uroczystości zostanie podany drogą mailową

 Informacje szczegółowe dotyczące przebiegu konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz na stronie posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krystyny Skowrońskiej – www.skowronska.info


Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2019 Poseł Platformy Obywatelskiej - Krystyna Skowrońska - OFICJANLA STRONA INTERNETOWA Realizacja: GreenFly