Co z długami szpitali po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Skierowałam interpelację do Premiera
w sprawie zmiany przepisów uznanych za niekonstytucyjne w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019 roku (sygn. akt K4/17)

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

20 listopada 2019 roku Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem sędziego Stanisława Rymara ustosunkował się do skargi na art. 59 Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190).

Zgodnie z ustawą – znowelizowaną przez PiS w 2016 roku – to jednostka samorządu terytorialnego, będąca podmiotem tworzącym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jest zobowiązana do pokrycia strat netto owych zakładów. Art. 59 precyzuje też, że jeśli strata nie może być pokryta, samorząd zobowiązany jest do likwidacji zakładu.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w sowim wyroku, że przepisy te są niezgodne z Konstytucją.

Trybunał w swoim wyroku (sygn. akt K4/17) uznał, że zmuszanie samorządów, które utworzyły samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), do pokrywania jego strat, to w istocie wyręczanie państwa. 

Ustawa w żadnym z przepisów nie przewiduje prawnego obowiązku finansowania czy współfinansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego – podkreślił Trybunał.

Zaskarżony przez TK przepis traci moc po 18 miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP. Tak więc Rząd ma 18 miesięcy na zmianę niekonstytucyjnych przepisów.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania:

1. Czy jest wypracowany projekt Rządu dotyczący zmiany przepisów uznanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 listopada 2019 roku za niekonstytucyjne?

2. Czy i w jakim trybie projekt zmian powyższych przepisów będzie konsultowany z samorządami terytorialnymi?

3. Kiedy Rząd przedstawi Sejmowi RP, projekt zmian tych niekonstytucyjnych przepisów?

Z poważaniem,

Krystyna Skowrońska

Poseł na Sejm RP


Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2024 Poseł Platformy Obywatelskiej - Krystyna Skowrońska - OFICJANLA STRONA INTERNETOWA Realizacja: GreenFly